مقابله ۲۷ میلیارد دلاری چین با محدودیت‌های ریزتراشه آمریکا


تهران- ایرنا- چین در راستای مق، با محدودیت‌های آمریکا در زمینه ریزتراشه که جهت خنثی ، پیشرفت‌های پکن طراحی شده، سرمایه بیش از ۲۷ میلیارد دلاری برای توسعه فناوری‌های پیشرفته اختصاص داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85412615/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%DB%B2%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7