پرورش مدیران

 

مدیران تیم های کاری در سازمانها، نقش مهمی در پیروزی و شکست سازمان ایفا می کنند. مدیر فروش باید قادر باشد اهداف و راهبردهای فروش را تعیین کند، ساختار تیم را طراحی و تیم خود را تشکیل دهد، و نیروهای تحت سرپرستی خود را انتخاب، ارزیابی، هدایت و ارتقاء دهد.

گروه TMBA با توجه به نیاز هر سازمان، به طراحی مدل شایستگی شغلی مدیران بازاریابی و فروش پرداخته و بر اساس آن، مدیران فعلی و مدیران آینده سازمان را ارزیابی کرده و نقاط قوت و نیازهای بهبود ایشان را گزارش می دهد. 

بر اساس این گزارش، مدیران می توانند در برنامه های مشاوره فردی TMBA و یا آموزش های عمومی آموزشگاه بازارسازان قرار گرفته و شایستگی های خود را ارتقاء دهند. این خدمت می تواند سازمانها را در توسعه سطح مدیریت و رهبری و برنامه های جانشین پروری کمک نماید.