هیأت علمی


 

  • دکتر رضا دولتیار ............. (دکتری منابع انسانی)
  • احمد آخوندی ............... (کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی)
  • دکتر رضا اکبری اصل ....... (دکتری بازاریابی)
  • علی میرشاهی ............ (کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی)
  • پرویز درگی .................. (مدیر عامل TMBA)